BeU

BeU richt zich logischerwijs op het concept ‘wees jezelf’ en begint bij; ieder kind het vertrouwen geven dat hij of zij zichzelf kan, mag en durft te zijn.

Dé reden dat BeU zichzelf wil richten op basisschoolkinderen en middels naschoolse activiteiten onze doelstelling willen bereiken. De activiteiten zullen naast plezier, een viertal belangrijke elementen bevatten:

  • Social Media
  • Talenten
  • Maatschappelijke verwachtingen
  • Balans en dankbaarheid

In deze lessen willen wij de kinderen, spelenderwijs, leren in zichzelf te geloven en hoe zij zich op een positieve wijze weerbaar kunnen maken. De aandacht richt volledig op de kwaliteiten van een kind en niet op zogenoemde problemen. We richten in feite alle energie op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

De maatschappelijke verwachtingen worden steeds hoger, kinderen leren al vroeg een emotioneel patroon en horen; ‘gedraag je binnen de lijntjes’, ‘denk tussen de lijntjes’, ‘kleed je als de rest’, ‘zing niet te hard’, ‘ben niet te enthousiast’ en ‘droom niet te gek’.
Terwijl maatschappelijke verwachtingen, als deze, stilletjes de ziel van het kind begrenst worden negatieve middelen “als normaal” geconditioneerd in zijn of haar leven. Het niet kunnen voldoen aan verwachtingen leidt tot verlies van zelfrespect, het is daarom niet gek dat veel mensen verslaafd zijn aan afleiding.
Daarnaast hebben verschillende instanties er tegenwoordig belang bij om personen te labelen. Kostenbesparing morrelt aan de kwaliteit in veel gevallen. Er zijn genoeg kinderen die zich goed manifesteren binnen de opgestelde kaders, maar er zijn ook kinderen die daar moeite mee hebben.

Met de juiste mindset, maar ook hartset, soulset en healthset zullen wij de jeugd meer vertrouwen geven in zichzelf. BeU.

BeU logically focuses on the concept of “be yourself” and starts with; give every child the confidence that he or she can, may and dare to be himself.

The reason that BeU wants to focus on primary school children and achieve our objective through after-school activities. Besides fun, the activities will contain four important elements:

  • Social Media
  • Talents
  • Social expectations
  • Balance and gratitude

In these lessons we want to teach the children, in a playful way, to believe in themselves and how they can make themselves resilient in a positive way. The attention focuses entirely on the qualities of a child and not on so-called problems. In fact, we focus all energy on the possibilities instead of the impossibilities.

Societal expectations are increasing, children learn an emotional pattern and hear from an early age; “Behave within the lines,” “Think between the lines,” “Dress like everyone else,” “Don’t sing too loud,” “Don’t be too enthusiastic” and “Don’t dream too crazy.”
While societal expectations, such as these, quietly limit the child’s soul, negative resources are conditioned “as normal” in his or her life. Not being able to live up to expectations leads to a loss of self-esteem, so it is not surprising that many people are addicted to distraction.
In addition, various authorities now have an interest in labeling people. Cost savings often compromise quality. There are plenty of children who manifest themselves well within the established frameworks, but there are also children who have difficulty with this.

With the right mindset, but also heart set, soul set and health set, we will give the youth more confidence in themselves.