Duna Fokwimi verricht al haar werk onder een pseudoniem.

‘Het gaat om de boodschap niet om degene die de boodschap brengt’

Deze prettig gestoorde en liefdevolle vrouw ontdekte al vroeg in haar jeugd dat zij degene was die een leerproces zag daar waar andere een probleem zagen. Oplossing gericht en zeer communicatief vaardig werd zij voor andere een steunpilaar. Degene die alles wel regelde en/of zal oplossen.

Bijzondere gebeurtenissen kruisen haar levenspad en zij werd een praktisch psycholoog. Leren was een van haar grootste interesses en daarom las zij ontelbaar veel boeken die de drang naar het ondersteunen van mensen nog groter gemaakt hebben. Het bestuderen van rolmodellen bracht haar dichter bij de ontdekking dat coaching haar op het lijf geschreven is. Gedreven door haar missie om voor andere hun succes en levensvervulling te creëren. Met haar pakkende teksten laat zij mensen stilstaan in het hier en nu, confronterend graaft zij een gang naar je bewustzijn en incognito beweegt zij zich door het leven van een groot publiek.

Duna wil in samenwerking met BeU dankbaarheid en bewustzijn naar de voorgrond brengen zodat alledaagse negatieve invloeden in de schaduw komen te staan van deze belangrijke elementen tijdens de groei van ieder karakter.

Duna Fokwimi does all of her work under a pseudonym.

“It’s about the message, not the one who brings the message”

This pleasantly disturbed and loving woman discovered early in her youth that she was the one who saw a learning process where others saw a problem. Solution-oriented and very communicative she became a mainstay for others. The person who arranged and / or will solve everything.

Special events cross her path in life and she became a practical psychologist. Learning was one of her greatest interests, which is why she read countless books that made the urge to support people even greater. Studying role models brought her closer to discovering that coaching is perfect for her. Driven by her mission to create their success and fulfillment of life for others. With her catchy lyrics she makes people stand still in the here and now, she digs a passage to your consciousness in a confrontational way and incognito she moves through the life of a large audience.

In collaboration with BeU, Duna wants to bring gratitude and awareness to the forefront so that everyday negative influences are overshadowed by these important elements during the growth of each character.

BLOGS QUOTES